31 ene 2016

A pedra de afiar


Moas en Vilar 
Dalgún xeito, si ou si, aquelas ferramentas que se usaban para cortar nalgún momento había que afialas, para iso recorríase a unha pedra de cantería con forma circular como as mostradas.


                                                          Piedras de afilar en Vilar
De algún modo, si o si, aquellas herramientas que se usaban para cortar en algún momento había que afilarlas, para ello se recurría a una piedra de cantería con forma circular como las mostradas.


Moa en Vilar 
As pedras de afiar tiñan un eixo de ferro e unha especie de agarradeira  na cal se colocaba un pé e facíase virar á vez que coas mans se suxeitaba o útil para afiar.

Piedra de afilar en Vilar
Las piedras de afilar tenían un eje de hierro y una especie de asidero en la cual se colocaba un pie y se hacía girar al tiempo que con las manos se sujetaba el útil a afilar.


Moa en Seceda 
As pedras tiñan diferentes armazóns, a de arriba por exemplo tiña un sistema ao que lle engadiron un pedal que accionado igualmente co pé conferíalle maior comodidade á hora de ser usado.

       Piedra de afilar en Seceda
Las piedras tenían diferentes armazones, la de arriba por ejemplo tenía un sistema al que le han añadido un pedal  que accionado igualmente con el pie le confería mayor comodidad a la hora de ser usado.


Moa en Vilar

Moa en vilar 
Ás veces estas armazóns de madeira levaban un pequeno depósito de auga
 a cal ía caendo sobre a pedra á vez que esta viraba.

Piedra de afilar en vilar
A veces estas armazones de madera llevaban un pequeño depósito de agua
 la cual iba cayendo sobre la piedra al tiempo que esta giraba.


Moa en Eiriz
Algunhas delas están completamente abandoadas.

 Piedra de afilar en Eiriz
Algunas están totalmente abandonadas.


Moa en Visuña 
Outras pola contra están moi ben conservadas ao abrigo da choiva nun balcón de Visuña.

Piedra de afilar en Visuña
Otras por el contrario están muy bien conservadas al abrigo de la lluvia en un balcón de Visuña.


Moa en Vilar 
Xan de Vilar conserva en bo estado varias destas pedras e en diferentes tamaños.

Piedra de afilar en Vilar
Juan de Vilar conserva en buen estado varias de estas piedras y en diferentes tamaños.