30 nov 2017

Devesa de Romeor un día de outono29 nov 2017

Visuña os seus barrios e os sus detalles


Despois de alcanzar o Alto do Couto e co monte Formigueiros o pico máis alto do Courel á nosa dereita, a estrada comeza a descender entre montañas. Ante a imponencia das devanditas montañas hai que facer un alto no camiño para contemplar a beleza que nos rodea. 
Dende as alturas podemos ver a parroquia de Visuña nun precioso val rodeada por un souto de castiñeiros, prados, pequenos arroios e carreiros, pero antes de chegar a Visuña deixaríamos atrás o desvío para un dos barrios que forman a parroquia, Céramo. 
Outros barrios son Cima de Vila ou Reibarba.

Después de alcanzar el Alto do Couto y con el monte Formigueiros el pico más alto del Courel a nuestra derecha, la carretera comienza a descender entre montañas. Ante la imponencia de dichas montañas hay que hacer un alto en el camino para contemplar la belleza que nos rodea.
Desde las alturas podemos ver la parroquia de Visuña en un precioso valle rodeada por un souto de castaños, prados, pequeños arroyos y senderos, pero antes de llegar a Visuña habremos dejado atrás el desvío para uno de los barrios que forman la parroquia, Céramo.
Otros barrios son Cima de Vila o Reibarba.Os regatos son frecuentes á beira das casas en Visuña.

 Los riachuelos son frecuentes al lado de las casas en Visuña.En Visuña aproveitaron unha formación rochosa e partindo
 dela construíron vivendas, algo que pode verse tamén en Vilamor ou Meiraos

En Visuña han aprovechado una formación rocosa y partiendo
 de ella han construido viviendas, algo que puede verse también en Vilamor o MeiraosIgrexa de Sta Eufemia de Visuña
Detalles sobre a construcción dun tellado de pizarra.

Detalles sobre la construcción de un tejado de pizarra.É frecuente ver as portas con adornos tallados.

Es frecuente ver las puertas con adornos tallados.


Detalle dun corredor nunha vivenda, intercalando pizarra e madeira tallada.

 Detalle de un corredor en una vivienda, intercalando pizarra y madera tallada.


Non podo dicir máis que este oco na parede chamado " Bogadeiro" 
era utilizado para poñer a roupa en remollo nun barreño con auga e cinza. 
(pendente de ampliar máis información)

No puedo decir más que este hueco en la pared llamado "Bogadeiro"
 era utilizado para poner la ropa a remojo en un barreño con agua y ceniza.
(pendiente de ampliar más información) 


Como non podía faltar ....o " Caldeiro de bidón" unha pota enorme 
de ferro usada para cocer a comida aos porcos. 
Poñíase sobre o lume suxeito coa " Gramalleira" esta 
á súa vez estaba suxeita ao "Burro"

Como no podía faltar ....el "Cubo de bidón" una olla enorme
 de hierro usada para cocer la comida a los cerdos. 
 Se ponía sobre el fuego sujeto con la "Gramalleira" esta
 a su vez estaba sujeta al "Burro"


Vello muíño no que aínda poden apreciarse restos de fariña.

Viejo molino en el que todavía pueden apreciarse restos de harina.


27 nov 2017

Coexistencia de especies


Os cogomelos atrásanse en sair este ano motivado pola extrema seca que estamos a padecer. 
Foi agradable volver toparse con eles. Vistos na ruta dos sequeiros de Mostad á beira do río Lor.

  Las setas se retrasan en salir este año motivado por la extrema sequía que estamos padeciendo.
Ha sido agradable volver a toparse con ellas.
Vistas en la ruta de los sequeiros de Mostad al lado del río Lor.

24 nov 2017

Onde a cantidade e singularidade o superan todo


Cando finaliza o verán as plantas e árbores son conscientes do cambio na cantidade e calidade da luz así como a temperatura, por iso as follas cambian de cor e caen. 
Mentres se van transformando, quenes amamos a natureza, visitar O Courel no outono é todo un luxo. Unha vez coñecida esta paraxe faise o posible por volver para disfrutar do espectáculo de cor, pero non só dos castiñeiros, senón dos carballos, algunha que outra faia...

Cuando finaliza el verano las plantas y árboles son conscientes del cambio en la cantidad y calidad de la luz así como la temperatura, por ello las hojas cambian de color y se caen. Mientras se van
 transformando, quienes amamos  la naturaleza, visitar O Courel en otoño es todo un lujo.
Una vez conocido este paraje se hace lo posible por volver para disfrutar del espectáculo de color, pero no solo de los castaños, sino de los  robles, alguna que otra haya...21 nov 2017

Ruta dende Mercurín


Dende Mercurín ao repetidor colocado hai uns anos hai unha
 pequena ruta duns 4 kms ida e volta, a dificultade é baixa.

 Desde Mercurín al repetidor colocado hace unos años
 hay una pequeña ruta de unos 4 kms ida y vuelta, la dificultad es baja.


Deixando atrás a aldea de Mercurín, comeza a andaina
 atravesando un amplo souto de castiñeiros.

 Dejando atrás la aldea de Mercurín, comienza la andadura
 atravesando un amplio bosque de castaños.O camiño bifúrcase ao pouco de empezar, o carreiro da esquerda
 levará a Paderne podendo facer a Ruta circular do Río Pequeno duns 15 kms.

 El camino se bifurca al poco de empezar, el sendero de la izquierda
 llevará a Paderne pudiendo hacer la Ruta circular del Río Pequeno de unos 15 kms.


Nós continuaremos polo camiño da dereita, 
o que nos levará ao repetidor.

 Nosotros continuaremos por el camino de la derecha,
 el que nos llevará al repetidor.Ao fondo Parada e a Devesa da Rogueira.

Al fondo Parada y la Devesa da Rogueira.


Os claros alternan coas nubes, os tonos ocres cobran vida.

 Los claros alternan con las nubes, los tonos ocres cobran vida.


Á nosa dereita o souto de castaños de Mercurín. 

 A nuestra derecha el bosque de castaños de Mercurín.


Deixando atrás o souto de castiñeiros éntrase nunha zona 
na que predominan as aciñeiras, estas proliferan nas zonas máis soleadas.

 Dejando atrás el bosque de castaños se entra en una zona
 en la que predominan las encinas, estas proliferan en las zonas más soleadas.Ao pouco chégase a unha zona de labradío, as vistas son á Devesa da Rogueira.

 Al poco se llega a una zona de labradío, las vistas son a la Devesa da Rogueira.


Pasado este tramo hai unha pequena subida que leva ao repetidor. 
Foi colocado para facilitar aos veciños do Courel ter TDT e banda ancha hai uns anos.

Pasado este tramo hay una pequeña subida que lleva al repetidor.
 Fue colocado para facilitar a los vecinos de O Courel tener TDT y banda ancha hace unos años.


Dende este punto e facéndose oco entre os arbustos pódese ver
 Seoane e ao fondo máis pequena a aldea de Esperante.

Desde este punto y haciéndose hueco entre los arbustos se puede ver
 Seoane y al fondo más pequeña la aldea de Esperante.


Todos os arbustos están cubertos de brións e liques, aínda que están secos a zona é húmida.
 A confluencia do Val do río Pequeno e o Val do Lor contribúe a que a humidade os manteña vivos.

Todos los arbustos están cubiertos de musgos y líquenes,aunque están secos la zona es húmeda. 
La confluencia del Valle del río Pequeno y el Valle del Lor contribuye a que la humedad los mantenga vivos.  


Dende este lugar elevado pódense ver á nosa esquerda varias aldeas e o Taro Branco. 
Abaixo no centro a aldea do Mazo, arriba á esquerda Villasivil, á súa dereita a igrexa de Meiraos e á dereita desta Meiraos.

 Desde este lugar elevado se pueden ver a nuestra izquierda varias aldeas y el Taro Branco.
Abajo en el centro la aldea de O Mazo, arriba a la izquierda Villasivil,
 a su derecha la iglesia de Meiraos y a la derecha de esta Meiraos.


Chegados a este punto, iníciase o camiño de regreso sobre os nosos pasos.

Llegados a este punto, se inicia el camino de regreso sobre nuestros pasos.


Devesa da Rogueira e a aldea de Parada rodeada de soutos de castiñeiros.

Devesa da Rogueira y la aldea de Parada rodeada de bosques de castaños.
Vistas do  Val do Lor.
Aínda están presentes formacións xeolóxicas como as do Val das Mouras. 
A auga infiltrouse na rocha calcaria dando lugar a labirintos e 
formacións moi curiosas co paso dos anos.

 Todavía están presentes formaciones geológicas como las del Val das Mouras.
El agua se infiltró en la roca caliza dando lugar a laberintos y
 formaciones muy curiosas con el paso de los años.Despois de atravesar novamente o souto de castiñeiros finaliza a ruta.

 Después de atravesar de nuevo el bosque de castaños finaliza la ruta.