29 dic 2011

Mosaico de follas


Sobre as augas ferruginosas da fervenza de Rexiu
 caeron estas follas de carballo....

Sobre las aguas ferruginosas de la cascada de Rexiu
cayeron estas hojas de roble....

20 dic 2011

Xanela ao pé do monte Formigueiros


Fai centos de anos carros de bois baixaban das montañas cargados de mineral de ferro, hoxe esas minas de ferro foron sustituídas polas canteiras de lousa, mentres monstros xigantes comen e comen as ladeiras dos centenarios soutos de castiñeiros. 
Hai moitos anos parece ser que Visuña estivo bastante relacionada coa minería, sendo un dos máis importantes xacementos o do monte Formigueiros.

Hace cientos de años carros de bueyes bajaban de las montañas cargados de mineral de hierro,
hoy esas minas de hierro han sido sustituídas por las canteras de pizarra,
 mientras monstruos gigantes comen y comen las laderas de los centenarios bosques de castaños.
Hace muchos años parece ser que Visuña estuvo bastante relacionada con la minería, 
siendo uno de los más importantes yacimientos el del monte Formigueiros.

19 dic 2011

Rabaño en VisuñaCando imos polas estradas do Courel, ás veces atópase un con rabaños coma este, non está de máis extremar as precaucións de velocidade. Estamos en Visuña preciosa aldea ao pé do monte Formigueiros con casas construídas sobre rochas.

Cuando vamos por las carreteras de O  Courel, 
a veces se topa uno con rebaños como este, no está de más extremar
 las precauciones de velocidad.
Estamos en Visuña preciosa aldea al pie del monte Formigueiros
 con casas construidas sobre rocas.


14 dic 2011

Sobredo con vestido de outono


Vista de Sobredo dende o Castro da Torre
Vista de Sobredo desde el Castro de la Torre

7 dic 2011

Cerdeira no outono

Eiriz, no medio do souto otoñal


5 dic 2011

Ruta dende Froxán a Vilar


Dende Froxán parte unha ruta que nos conduce ata Vilar. Haberá que baixar ata o río Lor, cruzar unha ponte de madeira de recente construción e logo comezar o ascenso polo souto de abetos ata chegar ao Castro de vilar. Dende o inicio da ruta atoparémonos especies como sobreiras, 
madroños, breixos, castiñeiros, abetos, carballos, cerdeiras.....

Desde Froxán parte una ruta que nos conduce hasta Vilar.
 Habrá que bajar hasta el río Lor, cruzar un puente de madera de reciente construcción
y luego comenzar el ascenso por el bosque de abetos hasta llegar al Castro de vilar.
Desde el inicio de la ruta nos encontraremos especies como alcornoques,
madroños, brezos, castaños, abetos, robles, cerezos.....

30 nov 2011

Panorámica de Seceda


Forxa en Vilar


Esta era a forxa onde traballaba Xan o ferreiro, pai de Xan de Vilar na foto.

 Esta era la fragua donde trabajaba Juan el herrero, padre de Juan de Vilar en la foto.


Xan moi amablemente amosounos unha enorme cantidade de útiles, ferramentas e
 accesorios feitos polo seu pai xa falecido e por él mesmo.

 Juan amablemente nos mostró una enorme cantidad de útiles, herramientas y
 accesorios hechos por su padre ya fallecido y por él mismo.


Lugar onde se fai o lume pra quentar o ferro antes de darlle forma. 

 Lugar donde se hace el fuego para calentar el hierro
 antes de darle forma.29 nov 2011

Dende o Castro da Torre...... o corazón do CourelO castro da Torre debe o seu nome á súa estrutura semicircular en forma de torre, 
e xunto ao de Vilar destaca entre os máis de quince asentamentos de este
 tipo localizados na serra do Courel. 
Dende este asombroso lugar poden contemplarse unhas preciosas vistas dos arredores. 
Para chegar ata aquí deberase tomar a estrada que vai dende Seoane cara a Folgoso
 tomando o desvío á dereita cara a Seceda.

El castro da Torre debe su nombre a su estructura semicircular en forma de torre, 
y junto al de Vilar destaca entre los más de quince asentamientos de este 
tipo localizados en la sierra de O Courel. 
Desde este asombroso lugar pueden contemplarse unas preciosas vistas de los alrededores. 
Para llegar hasta aquí se deberá tomar la carretera que va 
desde Seoane hacia Folgoso tomando el desvío a la derecha hacia Seceda..27 nov 2011

Campos de cor


Decenas de camiños e carreiros cinguen as ladeiras destes montes,
 percorridos dende a noite dos tempos polas xentes do lugar, arriba e abaixo, abaixo e arriba.

Decenas de caminos y senderos ciñen las laderas de estos montes,
recorridos desde la noche de los tiempos por los lugareños,
   arriba y abajo, abajo y arriba.

17 nov 2011

Unha maña de outono en Parada


Unha mañá de outono en Parada mentres me achegaba á fonte chamou a miña atención o colorido das árbores, detrás delas deixábase ver a casa natal do poeta Uxío Novoneyra.

Una mañana de otoño en Parada mientras me acercaba a la fuente llamó mi atención el colorido de los árboles, detrás de ellos se dejaba ver la casa natal del poeta Uxío Novoneyra.

16 nov 2011

Nun lugar recóndito do " Val das Mouras"


Sopraba o vento de outono nun lugar cheo de misterio... 
a súa cor morada 
destacaba entre a follaxe e os deshidratados musgos... 
trasgos, fadas, pequenas criaturas 
e quizais o Apalpador bailaban ao son dese vento 
nese lugar case máxico.

Soplaba el viento de otoño en un lugar lleno de misterio...
su color morado
destacaba entre la hojarasca y los deshidratados musgos...
 duendes, hadas, pequeñas criaturas
y quizás el Apalpador bailaban al son de ese viento 
 en ese lugar casi mágico.

3 nov 2011

Río Lor ao seu paso por Seoane


Uns kilómetros máis enriba estaba todo cuberto de neve.

Unos kilómetros más arriba estaba todo cubierto de nieve.

1 nov 2011

De regreso a casa


O gando regresa a casa en Vilar.

El ganado regresa a casa en Vilar

31 oct 2011

A casa do quintairo


Cando nos adentramos na aldea de Vilamor chegamos á praza principal aquí chamada " Quintairo", lugar de reunión para veciños e descanso para o visitante.
Chama a miña atención esta casa que anos atrás debeu ser moi poderosa tendo en conta algunhas outras da aldea de tamaño inferior e aspecto máis humilde. 
Atópase en bastante mal estado de conservación aínda así ten un encanto especial polo modo en que foi construída...ademais do enorme e soleado corredor con estupendas vistas ás montañas, o aproveitamento dunha formación de lousa que serviu como cimentos e as esquinas que son curvas algo que non é habitual noutras aldeas do Courel son caracteristicas especiais que lle confiren a esta casa un atractivo especial. 
A aldea de Vilamor ten unha orientación moi boa respecto a outras aldeas do Courel, é moi soleada mesmo no inverno.

Cuando nos adentramos en la aldea de Vilamor llegamos a la plaza principal aquí llamada 
"Quintairo", lugar de reunión para vecinos y descanso para el visitante. 
Llama mi atención esta casa que años atrás ha debido ser muy poderosa teniendo en cuenta algunas otras de la aldea de tamaño menor y aspecto más humilde.
Se encuentra en bastante mal estado de conservación aún así tiene un encanto especial por el modo en que ha sido construida...además del enorme y soleado corredor con estupendas vistas a las montañas, el aprovechamiento de una formación de pizarra que ha servido como cimientos y las esquinas que son curvas algo que no es habitual en otras aldeas de O Courel son caracteristicas especiales que le confieren a esta casa un atractivo especial.
La aldea de Vilamor tiene una orientación muy buena respecto a otras aldeas de O Courel, es muy soleada, incluso en invierno.26 oct 2011

Solpor no Lor

24 oct 2011

Castiñeiros na néboa

17 oct 2011

Río Lóuzara


Río Lóuzara ao seu paso por Cortes.

Río Lóuzara a su paso por Cortes

16 oct 2011

Arbutus unedo L Ericaceae

Arbutus unedo L Ericaceae 
Coñecido tamén por érbedo, é unha árbore de baixo porte. 
Adoita verse nas ladeiras do río Lor en zonas de Vilamor e Froxán

Arbutus unedo L Ericaceae
Conocido también por érbedo, es un árbol de bajo porte.
Suele verse en las laderas del río Lor en zonas de Vilamor y Froxán

13 oct 2011

A voz dos mortos

Cemiterio, esa palabra que sempre soa arrepiante
 e con todo forma parte da vida das persoas. 
Seceda ao fondo.

Cementerio, esa palabra que siempre suena escalofriante
y sin embargo forma parte de la vida de las personas.
Seceda al fondo.

12 oct 2011

Emerxen como pantasmas


De súpeto un ceo encapotado transformouse, 
apareceron estas nubes coma se de pantasmas se tratáse, 
quizá fosen as pantasmas daqueles que non queren que o precioso souto de Santa Eufemia 
sexa destruído pola canteira. 
Vista desde Vilamor cara a Folgoso.

De repente un cielo encapotado se transformó,
aparecieron estas nubes como si de fantasmas se tratase,
quizá fuesen los fantasmas de aquellos que no quieren que el  precioso bosque de Santa Eufemia
sea destruído por la cantera.
Vista desde Vilamor hacia Folgoso 

15 sept 2011

Panorámica da Serra da Escrita


Panorámica da Serra da Escrita de camiño ao val do Lóuzara.
Sobre o nome na la foto pode verse a alvariza que aparece no post anterior.

Panorámica de "A serra da Escrita" de camino al valle de Lóuzara.
Sobre el nombre en la foto puede verse la albariza que aparece en el post anterior.

Alvariza


De forma ovalada e uns 2 metros de alto estas peculiares construcións
 chamadas alvarizas ou albares parecen ser froito da necesidade
 para protexer as colmeas dos osos. 
Localización: Val de Lóuzara

De forma ovalada y unos 2 metros de alto estas peculiares construcciones
  "Alvarizas" parecen ser fruto de la necesidad
 para proteger las colmenas de los osos.
Localización: Valle de Lóuzara

15 ago 2011

Graphosoma lineatumLocalización: Seoane

3 ago 2011

Un xardín no tellado


Sorprendeume este tellado de lousas,
en cada unión había floriñas.

Me sorprendió este tejado de losas,
en cada unión había florecillas.

25 jul 2011

Ponte da Veiga


Este vello camiño paralelo ao río Lóuzara era un viario que comunicaba os pobos de 
Seceda e Folgoso do Caurel pasando por Lousadela. 
Din que construído polos veciños para acurtar as distancias cara a Folgoso onde acudían con relativa frecuencia para a compra e venda de gando os días de feira. 
Hoxe chámaselle Ruta de Lousadela.

Este viejo camino paralelo al río Lóuzara era un vial que comunicaba los pueblos de
Seceda y Folgoso do Caurel pasando por Lousadela.
Dicen que construído por los vecinos para acortar las distancias hacia Folgoso a donde acudían con relativa frecuencia para la compra y venta de ganado los días de feria.
Hoy se le llama Ruta de Lousadela.

22 jul 2011

Mans anciás tras o longo camiñar dos anosSon as mans dun agradable ancián que pasou a súa vida
 coidando dos seus rabaños nas altas montañas do Caurel, 
labrando a terra para poder vivir, 
narrando historias da súa mocidade.....
Con moito cariño para Luciano de Froxán

 Son las manos de un agradable anciano que pasó su vida
cuidando de sus rebaños en las altas montañas del Caurel, 
 labrando la tierra para poder vivir,
 narrando historias de su juventud.....
Con mucho cariño para Luciano de Froxán

14 jul 2011

Convivencia de especies


Tanto en tan pouco espazo. 
Mentres o brión se aferra  con todas as súas forzas ao vello tronco,
 os fietos fanse un oco ao acubillo das follas do castiñeiro.

Tanto en tan poco espacio.
Mientras el musgo se aferra con todas sus fuerzas al viejo tronco,
 los helechos se hacen un hueco al cobijo de las hojas del castaño.

8 jul 2011

Unha xoia no camiño


Non todas as bolboretas se pousan nas frores, 
Ortiguera ( Aglais urticae) 
O alimento desta especie sendo orugas son as ortigas. 
Localización: Alto do Couto

No todas las mariposas se posan en las flores, 
 Ortiguera (Aglais urticae) 
El alimento de esta especie siendo orugas son las ortigas.
Localización: Alto del Couto

6 jul 2011

Onde te leve o verde


A mañá presentouse cuberta de néboa,
as frores dos campos non querían espertar.

La mañana se presentó cubierta de niebla,
las flores de los campos no querían despertar.