28 ago 2017

"Chove pra que eu soñe" Fundación Uxío Novoneyra


A Fundación Uxío Novoneyra atópase na aldea de "Parada" na serra do Courel, moi próxima a Devesa da Rogueira. É a casa familiar de Uxío Novoneyra coñecida tamén polo nome de "Casa da fonte". Situada á entrada do precioso souto da Rubial ou souto de Parada, está a ser restaurada e convertida nun espazo aberto á poesía onde preservar e divulgar a obra do poeta e a poesía universal.

La Fundación Uxío Novoneyra se encuentra en la aldea de "Parada" en la sierra del Courel, muy cercana la Devesa da Rogueira.
Es la casa familiar de Uxío Novoneyra conocida también por el nombre de "Casa da fonte".
Situada a la entrada del precioso soto da Rubial o soto de Parada, está siendo restaurada y convertida en un espacio abierto a la poesía donde preservar y divulgar la obra del poeta y la poesía universal.


Exterior da casa e porta principal de entrada á mesma.

Exterior de la casa y puerta principal de entrada a la misma.


Ao lado da casa atópase o forno

Al lado de la casa se encuentra el horno


O interior da Fundación pode visitarse en compañía dun guía, quen moi amablemente relata interesantes historias á vez que mostra o interior da vivenda.

El interior de la Fundación puede visitarse en compañía de un guía, quien muy amablemente relata interesantes historias al tiempo que muestra el interior de la vivienda.


Pola parte de atrás deste bonito tirador hai un traveseiro de madeira que se desliza cara ao interior da casa cando a porta está aberta e sobre ela para impedir que esta se abra. Moi útil en tempos da guerra civil e anos posteriores.

Por la parte de atrás de este bonito tirador hay un travesaño de madera que se desliza hacia el interior de la casa cuando la puerta está abierta y sobre ella para impedir que esta se abra. 
Muy útil en tiempos de la guerra civil y años posteriores.


Baixo un chan empedrado ao modo tradicional do Courel " chapacuña" accedemos ao patio interior da casa.

Bajo un suelo empedrado al modo tradicional del Courel "chapacuña" accedemos al patio interior de la casa.O engadido que ten a casa e moitas outras do Courel chámase panera e eran utilizadas para presevar os alimentos. As paredes desta foron construídas con listóns de madeira, palla e un recebo a base de cal dese modo os produtos tiñan mellor ventilación.

El añadido que tiene la casa y muchas otras del Courel se llama panera y eran utilizadas
para presevar los alimentos. Las paredes de esta fueron construidas con listones de madera, paja y un recebo a base de cal de ese modo los productos tenían mejor ventilación.


Esta bonita porta deixanos entrar ao que noutros tempos foron as cortes, 
onde acubillaban unha trintena de bois.

Esta bonita puerta nos adentra a lo que en otros tiempos fueron las cuadras,
 donde cobijaban una treintena de bueyes.


Atraeu a miña atención este aparello, utilizado outrora para depositar o alimento do gando.

Atrajo mi atención este aparejo, utilizado antaño para depositar el alimento del ganado.


Finalizada a visita ao patio interior o guía condúcenos ao interior da vivenda. Comentar que o patio está rodeado por un alto muro de pedra infranqueable.

Finalizada la visita al patio interior el guía nos conduce al interior de la vivienda. Comentar que el patio está rodeado por un alto muro de piedra infranqueable.


Esta acolledora sala con vistas ao souto da Rubial, está chea de interesantes libros, fotos, pinturas, debuxos e caligramas que tanto gustaban a Uxío Novoneyra.

 Esta acogedora sala con vistas al soto da Rubial, está llena de interesantes libros, fotos, pinturas, dibujos y caligramas que tanto gustaban a Uxío Novoneyra.


Dormitorio cunha típica alacena das casas do Courel, preservaba da humidade o que nela se gardase. Relata o guía que durante a guerra civil esta casa acolleu a algunhas persoas, de non ser por este acubillo terianos executado por ter unhas ideas prohibidas naquela época. Traballaban a madeira e creo lembrar que esta cama foi feita por eles.

 Dormitorio con una típica alacena de las casas del Courel, preservaba de la humedad lo que en ella se guardase. Relata el guía que durante la guerra civil esta casa acogió a algunas personas, de no ser por este cobijo los hubiesen ejecutado por tener unas ideas prohibidas en aquella época. Trabajaban la madera y creo recordar que esta cama fue hecha por ellos.


No espazoso corredor que distribúe o acceso ás estancias esta preciosa arca chama a miña atención así como os retratos do poeta. O interior do arca ten compartimentos para gardar documentos.

 En el espacioso pasillo que distribuye el acceso a las estancias esta preciosa arca llama mi atención así como los retratos del poeta. El interior del arca tiene compartimentos para guardar documentos.


Ao fondo do corredor testemuña do tempo un maxestuoso reloxo de parede e novamente unha estancia moi agradable con vistas ao souto.

 Al fondo del pasillo testigo del tiempo un majestuoso reloj de pared y nuevamente una estancia muy agradable con vistas al bosque.


A nosa visita ao interior da vivenda finaliza eiquí.

Nuestra visita al interior de la vivienda termina aquí.


Balcón da vivenda e parte baixa onde estaban as cortes.

Balcón de la vivienda y parte baja donde estaban las cuadras.


A Fundación Uxío Novoneyra e a Fundación Alfonso Gatto traballan xuntas na divulgación das obras destes dous poetas.

La Fundación Uxío Novoneyra y la Fundación Alfonso Gatto trabajan juntas en la divulgación de las obras de estos dos poetas.
Os ventanucos na parte baixa correspóndense á ventilación das cortes, máis se nos fixamos, entre o da dereita e a xanela superior hai outro......

Los ventanucos en la parte baja se corresponden a la ventilación de las cuadras, más si nos fijamos, entre el de la derecha y la ventana superior hay otro......


Sendo Uxío neno a garda civil preguntoulle que para que era esa xanela, el moi astuto respondeu que para que puidesen respirar ben os bois, pola calor. En realidade entre a corte a habitación superior un habitáculo fora construido para refuxiar a unha persoa en tempos hostís cando por ter ideas políticas diferentes ás do réxime liquidaban a un.

Siendo Uxío niño la guardia civil le preguntó que para que era esa ventana, él muy astuto respondió que para que pudiesen respirar bien los bueyes, por el calor. En realidad entre la cuadra y la habitación superior un habitáculo había sido construido para refugiar a una persona en tiempos hostiles cuando por tener ideas políticas diferentes a las del régimen liquidaban a uno.


Pisar o mesmo chan onde viviu o poeta e escoitar ao guía transporta a un a outro mundo ben diferente ao que estamos afeitos. Grazas a quen traballa e adica o seu tempo a coidar destes bens para que todos poidamos desfrutalos. Non deixedes de visitala.
Web Fundación Uxío Novoneyra

Pisar el mismo suelo donde vivió el poeta y escuchar al guía transporta a uno a otro mundo bien diferente a lo que estamos acostumbrados.
Gracias a quienes trabajan y dedican su tiempo a cuidar de estos bienes para que todos podamos disfrutarlos. No dejeis de visitarla.