31 oct 2011

A casa do quintairo


Cando nos adentramos na aldea de Vilamor chegamos á praza principal aquí chamada " Quintairo", lugar de reunión para veciños e descanso para o visitante.
Chama a miña atención esta casa que anos atrás debeu ser moi poderosa tendo en conta algunhas outras da aldea de tamaño inferior e aspecto máis humilde. 
Atópase en bastante mal estado de conservación aínda así ten un encanto especial polo modo en que foi construída...ademais do enorme e soleado corredor con estupendas vistas ás montañas, o aproveitamento dunha formación de lousa que serviu como cimentos e as esquinas que son curvas algo que non é habitual noutras aldeas do Courel son caracteristicas especiais que lle confiren a esta casa un atractivo especial. 
A aldea de Vilamor ten unha orientación moi boa respecto a outras aldeas do Courel, é moi soleada mesmo no inverno.

Cuando nos adentramos en la aldea de Vilamor llegamos a la plaza principal aquí llamada 
"Quintairo", lugar de reunión para vecinos y descanso para el visitante. 
Llama mi atención esta casa que años atrás ha debido ser muy poderosa teniendo en cuenta algunas otras de la aldea de tamaño menor y aspecto más humilde.
Se encuentra en bastante mal estado de conservación aún así tiene un encanto especial por el modo en que ha sido construida...además del enorme y soleado corredor con estupendas vistas a las montañas, el aprovechamiento de una formación de pizarra que ha servido como cimientos y las esquinas que son curvas algo que no es habitual en otras aldeas de O Courel son caracteristicas especiales que le confieren a esta casa un atractivo especial.
La aldea de Vilamor tiene una orientación muy buena respecto a otras aldeas de O Courel, es muy soleada, incluso en invierno.26 oct 2011

Solpor no Lor

24 oct 2011

Castiñeiros na néboa

17 oct 2011

Río Lóuzara


Río Lóuzara ao seu paso por Cortes.

Río Lóuzara a su paso por Cortes

16 oct 2011

Arbutus unedo L Ericaceae

Arbutus unedo L Ericaceae 
Coñecido tamén por érbedo, é unha árbore de baixo porte. 
Adoita verse nas ladeiras do río Lor en zonas de Vilamor e Froxán

Arbutus unedo L Ericaceae
Conocido también por érbedo, es un árbol de bajo porte.
Suele verse en las laderas del río Lor en zonas de Vilamor y Froxán

13 oct 2011

A voz dos mortos

Cemiterio, esa palabra que sempre soa arrepiante
 e con todo forma parte da vida das persoas. 
Seceda ao fondo.

Cementerio, esa palabra que siempre suena escalofriante
y sin embargo forma parte de la vida de las personas.
Seceda al fondo.

12 oct 2011

Emerxen como pantasmas


De súpeto un ceo encapotado transformouse, 
apareceron estas nubes coma se de pantasmas se tratáse, 
quizá fosen as pantasmas daqueles que non queren que o precioso souto de Santa Eufemia 
sexa destruído pola canteira. 
Vista desde Vilamor cara a Folgoso.

De repente un cielo encapotado se transformó,
aparecieron estas nubes como si de fantasmas se tratase,
quizá fuesen los fantasmas de aquellos que no quieren que el  precioso bosque de Santa Eufemia
sea destruído por la cantera.
Vista desde Vilamor hacia Folgoso