28 feb 2022

Ruta do túnel - acueduto romano de Romeor

 


Chegados a Romeor comezamos a ruta do túnel -acueduto de Romeor deixando o coche
 á beira da carretera pois na aldea non hai moito espazo para aparcar.
Iniciamos a pé o percorrido, e nuns poucos minutos estaremos na aldea.
Nada máis chegar son ben visibles unha sinal marcando a dirección do túnel
 e unha descripción do mesmo.

Llegados a Romeor comenzamos la ruta del túnel - acueducto de Romeor dejando el coche al borde de la carretera pues en la aldea no hay mucho espacio para aparcar.
Iniciamos a pie el recorrido, y en unos pocos minutos estaremos en la aldea.
Nada más llegar son bien visibles una señal marcando la dirección del túnel
 y una descripción del mismo.
Deixamos atrás a aldea para comenzar a ruta, nalgunhas zoas o percorrido non é doado,
hai tramos nos que hai pedras soltas e moi resbaladizas, carreiros con agua e ás veces estreitos. 
Subiremos unha pequena costa de pedra para de súpeto ver praderías e unha paisaxe moi fermosa.

Dejamos atrás la aldea para comenzar la ruta, en algunas zonas el recorrido no es fácil, hay tramos en los que hay piedras sueltas y muy resbaladizas, senderos con agua y a veces estrechos.
Subiremos una pequeña cuesta de piedra para de repente ver praderías y un paisaje muy hermoso.Ao pouco saímos da zona de sol para adentrarnos de súpeto nunha zona de sombra. Atravesaremos un carreiro con moita lousa resbaladiza pola xeada e a húmidade, faise complicado camiñar.

Al poco rato salimos de la zona de sol para adentrarnos en una zona totalmente sombría. Atravesaremos un sendero con muchos restos de pizarra resbaladiza por la helada y la humedad, se hace complicado caminar.


Saímos de novo á luz e camiñando por un estreito sendeiro imos collendo altura.
Atravesamos o que son os restos dunha antiga louseira, o desnivel eiquí é considerable.

Salimos de nuevo a la luz y caminando por un estrecho sendero vamos cogiendo altura.
Atravesamos lo que son los restos de una antigua pizarrera, el desnivel aquí es considerable.

Un pouco máis e a boca do túnel xa se deixa ver entre a vexetación
Un poco más y la boca del túnel ya se deja ver entre la vegetación 


Interior do túnel
Parede to interior do túnel


Para regresar facerémolo sobre os nosos pasos polo mesmo sitio por onde viñemos,
 disfrutando dunhas fermosas vistas da aldea de Romeor e da aldea de Castro Romeor.

Para regresar lo haremos sobre nuestros pasos, por el mismo sitio por donde hemos venido,
 disfrutando de unas hermosas vistas de la aldea de Romeor y la aldea de Castro Romeor.


O TÚNEL DE ROMEOR
O túnel de Romeor, tamén chamado Cova do Penedo ou Galería da Antiga é un túnel - acueduto construído no S - I d. c situado no monte das Valiñas en Romeor. O túnel ten uns 60 mts de lonxitude, 1,5 mts de ancho e unha altura de 1,80 mts e forma parte dunha canle que abasteceu auga ás explotacións mineiras romanas de Torubio, O Broncedo e Os Buracois. 
As explotacións auríferas do Courel foron moi importantes para o Imperio Romano, chegando a producir 13.500 kgs anuais. Os traballos realizábanse servíndose de poboación da zona, escravos, prisioneiros de guerra... Os enxeñeiros romanos localizaban unha superficie na que a concentración de ouro permitise a súa explotación, nese momento era cando empezaban os traballos para poñer en funcionamento a mina.

                                                       A IMPORTANCIA DA AUGA 
Esencial nese traballo era a forza que podían extraer da auga, para iso buscaban ríos ou regachos con caudal necesario e que coincidise por cota coa zona do monte que querían beneficiar. Unha vez localizada a zona adecuada para captar a auga, construían unha presa da que saía unha canle. Esa canle, de ancho e lonxitude variable segundo o caso, mantiña unha pendente máxima de 0,5% ata chegar a uns depósitos que estaban encima da mina. Alí acumulábanse miles de metros cúbicos de auga para chegado o momento enviar un gran volume de líquido por unhas galerías que previamente tiñan escavado na porción do monte a derruir. Estas galerías non tiñan saída, polo que ao recibir de golpe o volume da auga, esta funcionaba como un gran pistón comprimido, o que provocaba unha explosión. En ocasións estas canles de transporte de auga tiñan que dar un rodeo moi longo para cubrir unha distancia que, en liña recta, sería moito máis curta, neses casos escavaban un túnel como o de Romeor.

(Texto extraído dos paneis informativos da ruta)


                                                         EL TÚNEL DE ROMEOR

El túnel de Romeor, también llamado Cova do Penedo o Galería da Antiga es un túnel - acueducto construido en S - I d.c situado en el monte de As Valiñas en Romeor. El túnel tiene unos 60 mts de longitud, 1,5mts de ancho y una altura de 1,80mts y forma parte de un canal que suministró agua a las explotaciones mineras romanas de Torubio, O Broncedo e Os Buracois.
Las explotaciones auríferas de O Courel fueron muy importantes para el Imperio Romano, llegando a producir 13.500 kgs anuales. Los trabajos se realizaban sirviéndose de población de la zona, esclavos, prisioneros de guerra...
Los ingenieros romanos localizaban una superficie en la que la concentración de oro permitiese su explotación, en ese momento era cuando empezaban los trabajos para poner en funcionamiento la mina.

                                                    LA IMPORTANCIA DEL AGUA

Esencial en ese trabajo era la fuerza que podían extraer del agua, para eso buscaban ríos o regatos con caudal necesario y que coincidiera por cota con la zona del monte que querían beneficiar. Una vez localizada la zona adecuada para captar el agua, construían una presa de la que salía un canal. Ese canal, de ancho y longitud variable según el caso, mantenía una pendiente máxima de 0,5% hasta llegar a unos depósitos que estaban encima de la mina. Allí se acumulaban miles de metros cúbicos de agua para llegado el momento enviar un gran volumen de líquido por unas galerías que previamente tenían excavado en la porción del monte a derruir. Estas galerías no tenían salida, por lo que al recibir de golpe el volumen del agua, esta funcionaba como un gran pistón comprimido, lo que provocaba una explosión.
En ocasiones estos canales de transporte de agua tenían que dar un rodeo muy largo para cubrir una distancia que, en línea recta, sería mucho más corta, en esos casos excavaban un túnel como el de Romeor.

(Texto extraído de los paneles informativos de la ruta)

19 ene 2022

Natureza


 NATUREZA

Natureza,
nos meus soños,
tamén no meu pensar.

Natureza, vida.
Natureza, soñar.
Mente, pensar.
Maus, facer.
Corazón, sentir.
Natureza, vida, vidas.

Nos cumes, paz.
Nas árbores, silencio
sen movemento.
Doado non é,
ver cos teus ollos,
tocar co teu corpo
o que á vista está.

 Poema de Urbano Arza Sánchez,
 do seu libro "O Paso no tempo"

14 ene 2022

Montañas do Courel dende o Alto do Boi


 

5 ene 2022

Amence en Vilamor


 Amence en Vilamor mentres no fondo do val en Baldomir,
 aínda hai que esperar para que o sol chegue.

Amanece en Vilamor mientras en el fondo del valle en Baldomir,
todavía hay que esperar para que el sol llegue.