28 feb 2018

Liques


Liques e brións hai moitos e moi variados na serra do Courel. 
Algúns viven sobre as rochas expostos ao sol, vento... outros pola contra 
necesitan moita humidade e sitios sombríos. 
Estas trompetillas ...atopeinas de camiño a Ferreirós de arriba na ruta do mesmo nome.

Líquenes y musgos hay muchos y muy variados en la sierra de O Courel.
Algunos viven sobre las rocas expuestos al sol,viento... otros por el contrario
 necesitan mucha humedad y sitios sombríos.
Estas trompetillas ...las he encontrado de camino a Ferreirós
 de arriba en la ruta del mismo nombre.


Estas suaves plumiñas atraeron a miña atención no souto de Vilar.

 Estas suaves plumillas atrajeron mi atención en el souto de Vilar.


Unha póla acubillando a outra especie, vista na ruta dos sequeiros de Mostad.

 Una rama cobijando a otra especie, vista en la ruta de los sequeiros de Mostad.


Esta variedade sobre as rochas é abondosa no Castro de Vilar.

Esta variedad sobre las rocas abunda en el Castro de Vilar.


Pequenas floriñas, deixan verse no souto de Vilamor.

 Pequeñas florecillas, dejan verse en el bosque de Vilamor.


Parece algo irreal pola súa textura e cor, abunda nas rohcas próximas
 á ponte de madeira que atravesa o río Lor entre Vilamor e Vilar nunha zona
 extremadamente húmida, no outono/ inverno case non entra a luz do sol.

 Parece algo irreal por su textura y color, abunda en las rocas cercanas
 al puente de madera que cruza el río Lor entre Vilamor y Vilar en una zona
 extremadamente húmeda, en otoño/ invierno casi no entra la luz del sol.


Esta mata lembroume unha escarola, vista na ruta a Ferreirós de arriba.

 Esta mata me recordó una escarola, vista en la ruta a Ferreirós de arriba.


Barbas ao vento, localizadas nunha zona extremadamente
umbría da Devesa da Rogueira.

 Barbas al viento, localizadas en una zona extremadamente
 umbría de la Devesa da Rogueira.


Mapa de liques, atopeino sobre unhas rochas
na ruta ao Monte Formigueiros.

Mapa de líquenes, lo encontré sobre unas rocas
 en la ruta al Monte Formigueiros.

24 feb 2018

Entrada ao Courel dende Veiga de Forcas

20 feb 2018

O corazón do Courel


Ver este corazón do Courel implica camiñar e ascender nunha das rutas máis bonitas que fixen pola serra do Courel. A ruta que tomei parte desde o Alto do Couto e aínda que o tramo non require camiñar moito, si hai que salvar fortes pendentes en polo menos tres tramos para chegar á cima e poder contemplar todos os cumes do Courel e arredores. Chegados aquí o carreiro divídese e podemos ir ao miradoiro do Pico Polín, Penaboa, Lagoa da Lucenza, Devesa da Rogueira...etc. 
Aínda que non se continue ruta chegados á cima, merece moito a pena chegar ata aquí para escoitar o silencio e ver as montañas 360º

Ver este corazón del Courel implica caminar y ascender en una de las rutas más bonitas que he hecho por la sierra de O Courel. La ruta que he tomado parte desde el Alto del Couto y aunque el tramo no requiere caminar mucho, si hay que salvar fuertes pendientes en al menos tres tramos para llegar a la cima y poder contemplar todas las cumbres del Courel y alrededores. 
Llegados aquí el sendero se divide y podemos ir al mirador del Pico Polín, Penaboa, Lagoa da Lucenza, Devesa da Rogueira...etc. 
Aunque no se continue ruta llegados a la cima, merece mucho la pena llegar hasta aquí para escuchar el silencio y ver las montañas 360º


A aldea da primeira foto é Céramo e da segunda á esquerda Céramo e dereita Visuña. Onde se forma a curva na estrada é parada obrigada para contemplar o bonita que é a aldea de Visuña e tamén os pregamentos das montañas.

La aldea de la primera foto es Céramo y de la segunda a la izquierda Céramo y derecha Visuña.
Donde se forma la curva en la carretera es parada obligada para contemplar lo bonita que es la aldea de Visuña y también los plegamientos de las montañas.

16 feb 2018

As sobreiras de Froxán


A serra do Courel agrupa un destacable número de hábitats reunindo á súa vez moitas variedades de flora, o motivo diso son os diversos ambientes e substratos que conforman o chan destas terras. Destacan diversas formacións vexetais como as devesas que son o maior factor de biodiversidade e onde conviven especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, así como os soutos. 
As sobreiras non son tan salientables nin abundantes no Courel, pero representan unha área importante en Froxán na cuenca do río Lor por ser o clima de carácter mediterráneo moi favorable. 
A sobreira é unha árbore que conserva as súas follas durante todo o ano, a súa característica principal é a súa cortiza que co tempo vai engrosando. Extraíase para a fabricación de colmeas, hoxe apenas poden verse, outras máis modernas substituíronas. Os seus froitos serven de alimento para o gando porcino.

La sierra del Courel agrupa un destacable número de hábitats reuniendo a su vez muchas variedadesde flora, el  motivo de ello son los diversos ambientes y substratos que conforman el suelo de estas tierras. Destacan diversas formaciones vegetales como las devesas que son el mayor factor de biodiversidad y donde conviven especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, así como los sotos.


Los alcornoques no son tan salientables ni abundantes en Courel, pero representan un área importante en Froxán en la cuenca del río Lor por ser el clima de carácter mediterráneo muy favorable.

El alcornoque es un árbol que conserva sus hojas durante todo el año, su característica principal es su corteza que con el tiempo va engrosando. Se extraía para la fabricación de colmenas, hoy apenas pueden verse, otras más modernas las han sustituido. Sus frutos sirven de alimento para el ganado porcino.12 feb 2018

Neve banca e negro frío


Pra ondia queira que se olle, vense os montes máis outos da Serra:
O Pía Páxaro, Lucenza, Montouto, o monte da Golada. 
Seus cumios están cubertos de neve hastra o verao. 
Nos días sereos do inverno e da primaveira, relocen coma si foran de azucre.
Anxel Fole "A lus do candil"8 feb 2018

Neve nos cumes


Proximidades de Folgoso do Courel baixando do Alto do boi.


Alto do Couto/Devesa da Rogueira.


Vistas desde O alto do boi entrando no Courel


Camiño a Visuña baixando do Alto do Couto.


Proximidades de Folgoso do Courel baixando do Alto do boi.


Camiño a Visuña baixando do Alto do Couto.


Vistas de Esperante subindo ao Alto do Couto.


Desde o Alto do Couto vista aldea de Parada.


Vista de Ferreirós de arriba desde Ferreirós de abaixo.


Solpor no Monte Formigueiros subindo ao Taro branco5 feb 2018

Solpor dende o Taro Branco


1 feb 2018

Mutilados para sobrevivir


A poda é unha tarefa fundamental para que se produzan bos froitos. En ocasións aos castiñeiros añosos aplícanselles técnicas especiais para recuperalos sendo os troncos máis envellecidos cortados e a parte restante tratada con fungicidas coa finalidade de que non lles ataquen enfermidades. 
Outra técnica usada no Courel para sanear os castiñeiros tan lonxevos aos que só queda a parte externa pero que aínda están vivos é prender lume no seu interior de maneira controlada, dese xeito a acción do lume actúa a modo de fungicida sanando a árbore. 
Posteriormente o tronco énchese con laxas de lousa creando unha parede interior, con iso a árbore faise máis resistente se fai vento e recupérase para unha nova produción.

La poda es una tarea fundamental para que se produzcan buenos frutos. En ocasiones a los castaños añosos se les aplican técnicas especiales para recuperarlos
 siendo los troncos más envejecidos cortados y la parte restante tratada con fungicidas con la finalidad de que no les ataquen enfermedades.
Otra técnica usada en Courel para sanear los castaños tan longevos a los que solo les queda la parte externa pero que todavía están vivos es prender fuego en su interior de manera controlada, de ese modo la acción del fuego actúa a modo de fungicida sanando el árbol.
Posteriormente el tronco se rellena con lajas de pizarra creando un pared interior,
 con ello el árbol se hace más resistente si hace viento y se recupera para una nueva producción.