20 mar 2018

Cando baixa de cero


Cando baixa de cero "a temperatura" e o ceo está despexado, 
nesta zona de Mazo Santigoso a natureza transfórmase 
regalando imaxes de azucre cristalizado.

 Cuando baja de cero "la temperatura" y el cielo está despejado,
 en esta zona de Mazo Santigoso la naturaleza se transforma
 regalando imágenes de azúcar cristalizado.16 mar 2018

Xogos de gatos

12 mar 2018

Fieitos de azucre


As estacións transforman a natureza, xa sexa o frío ou o 
calor, a carencia de luz ou pola contra moitas horas desta, 
permítennos ver as plantas de diferentes maneiras.

 Las estaciones transforman la naturaleza, ya sea el frío o el
 calor, la carencia de luz o por el contrario muchas horas de esta,
 nos permiten ver las plantas de diferentes maneras.
8 mar 2018

Forno de pan


A este forno en Vilar reparáronlle recentemente o tellado como pode verse e 
atópase en bastante bo estado de conservación. Case todas as casas tiñan 
un propio aínda que en ocasións nalgunhas aldeas os veciños poñíanse de acordo 
para enfornar xuntos o pan de toda a semana.

 A este horno en Vilar le han reparado recientemente el tejado como puede verse y
 se encuentra en bastante buen estado de conservación. Casi todas las casas tenían
 uno propio aunque en ocasiones en algunas aldeas los vecinos se ponían de acuerdo
 para hornear juntos el pan de toda la semana.


Para o seu funcionamento débese queimar leña no seu interior ata que as 
paredes alcanzan unha temperatura moi elevada, cando estas están esbrancuxadas 
está óptimo para introducir as masas para enfornar.

Para su funcionamiento se debe quemar leña en su interior hasta que las
 paredes alcanzan una temperatura muy elevada, cuando estas están blanquecinas
 está óptimo para introducir las masas a hornear.


Pero antes débese extraer a cinza e posibles brasas, 
coa axuda dunha escoba feita de xesta.

Pero antes se debe extraer la ceniza y posibles brasas,
 con la ayuda de una escoba hecha de retama.


Limpo o forno procedíase a meter os bolos de pan cunhas pas 
feitas de madeira, estas usábanse tamén para extraelos.

Limpio el horno se procedía a meter los bollos de pan con unas palas
 hechas de madera, estas se usaban también para extraerlos.


O forno péchase durante a cocción para que conserve a calor. 
Algúns tiñan porta, outros un anaco de lousa.

El horno se cierra durante la cocción para que se conserve el calor.
Algunos tenían puerta, otros un trozo de losa de pizarra.
Pasadas unhas dúas horas sácase o pan.

 Transcurridas unas dos horas se saca el pan.


4 mar 2018

Buscando o interior de Cortes


A aldea de Cortes atópase próxima a Seceda e ao val de Lóuzara. 
Moitas das súas vivendas foron rehabilitadas, outras están aínda
 en proceso de restauración.

La aldea de Cortes se encuentra próxima a Seceda y al valle de Lóuzara.
Muchas de sus viviendas han sido rehabilitadas, otras se encuentran
 todavía en proceso de restauración.


É curiosa unha das súas rúas con cuberta, ( Camiño Real) de supoñer que serviría
 para non mollarse os días de choiva á vez que para facer labores.

 Es curiosa una de sus calles con cubierta, (Camino Real) de suponer que serviría para
 no mojarse los días de lluvia a la vez que para hacer labores.


Atrae a miña atención a casa da porte onde di Zapatería

Atrae mi atención la casa de la puerta donde dice ZapateríaA estrutura e a cor desta vivenda non pasan desapercibidos.

  La estructura y el color de esta vivienda no pasan desapercibidos.


Pode verser tamén un pasadizo aéreo de madeira cunha xanela.

  Puede verse también un pasadizo aéreo de madera con una ventana.


A última vez que visitei Cortes habitabao soamente Darío,
unha persoa realmente hospitalaria.

La última vez que visité Cortes lo habitaba solamente Darío,
 una persona realmente hospitalaria.


A aldea ao estar construída nunha ladeira as súas rúas son empinadas. 
Ten dous accesos de entrada, un moi pendente desde a estrada que leva 
a Seceda e o outro á beira da ponte de formigón que cruza o río Lóuzara.

La aldea al estar construida en una ladera sus calles son empinadas.
Tiene dos accesos de entrada, uno muy pendiente desde la carretera que lleva
 a Seceda y el otro al lado del puente de hormigón que cruza el río Lóuzara.