25 mar 2017

O souto de Santa Eufemia


Aos pés do monte Campolongo situase a aldea de Sta Eufemia 
rodeada polo seu fermoso e centenario souto de castiñeiros.

A los pies del monte Campolongo se situa la aldea de Sta Eufemia
 rodeada por su hermoso y centenario bosque de castaños.


No ano 2010 a ONG Bosques sen Fronteiras e a Fundación Biodiversidade 
premiaron na entrega dos premios " ARBOL e BOSQUE" do ano 2010 
o souto de Sta Eufemia baixo a categoría de "Bosque ameazado" 
A candidatura foi presentada pola asociación ecoloxista e cultural SOS Courel

En el año 2010 la ONG Bosques sin Fronteras y la Fundación Biodiversidad
 premiaron en la entrega de los premios "ARBOL y BOSQUE" del año 2010
 el souto de Sta Eufemia bajo la categoría de "Bosque amenazado"
La candidatura fue presentada por la asociación ecologista y cultural SOS Courel
.

O souto de Sta Eufemia é un souto moi fermoso, un espazo ameazado 
pola actividade destrutora e contaminante da canteira de lousa. 
Aínda así este segue no seu empeño de sobrevivir, mostra diso 
é a vexetación que medra nas gretas da enorme e desoladora parede.

El souto de Sta Eufemia es un bosque muy hermoso, un espacio amenazado
 por la actividad destructora y contaminante de la cantera de pizarra.
Aun así este sigue en su empeño de sobrevivir, muestra de ello
 es la vegetación que crece en las grietas de la enorme y desoladora pared.


24 mar 2017

Piñeira


Piñeira é unha aldea pertencente á parroquia de Seoane. 
A estrada principal que atravesa a Serra do Courel 
en dirección Cebreiro - Folgoso pasa ao seu lado. 
As súas casas divididas en barrios como Fondo de Vila, Cima de Vila..... 
están construídas aproveitando o desnivel da montaña. 
O camiño ao Alto do Couto ofrece boas vistas deste lugar.

Piñeira es una aldea perteneciente a la parroquia de Seoane.
La carretera principal que atraviesa la Sierra del Courel 
en dirección Cebreiro - Folgoso pasa a su lado.
Sus casas divididas en barrios como Fondo de Vila, Cima de Vila.....
están construidas aprovechando el desnivel de la montaña.
El camino al Alto del Couto ofrece buenas vistas de este lugar.

23 mar 2017

Asplenium Trichomanes L


Asplenium Trichomanes L é un fieito comunmente coñecido como Culantrillo. 
Frecuente observalo nas paredes e valados de toda a Serra. 
Localización: Seoane do Courel.

Asplenium Trichomanes L es un helecho comunmente conocido como Culantrillo.
Frecuente observarlo en las paredes y muros de toda la Sierra.


22 mar 2017

Formigueiros catro estacións


Do mesmo xeito que a vida as estacións tamén seguen as súas etapas. 
Vistas ao monte Formigueiros.

Al igual que la vida las estaciones también siguen sus etapas.
21 mar 2017

Silencio de inverno


Nevou, os cumes cubríronse de branco, o frío é inmenso e o silencio envólveo todo. Vexo Esperante desde a estrada en dirección Seoane - Alto do Couto, o souto otoñal abrázao coas súas cores e detéñome para ver as súas casas que parecen estar colgadas da montaña.

Ha nevado, las cumbres se han cubierto de blanco, el frío es inmenso y el silencio lo envuelve todo.
Veo Esperante desde la carretera en dirección Seoane - Alto del Couto, el bosque otoñal lo abraza con sus colores y me detengo para ver sus casas que parecen estar colgadas de la montaña.
O ascenso comeza zigzagueando, fago un alto para coñecer esta aldea.
O primeiro que me atopo é unha curiosa fonte que á vez é lavadoiro.

El ascenso comienza zigzagueando, hago un alto para conocer esta aldea.
 Lo primero que me encuentro es una curiosa fuente que a la vez es lavadero.


Non é un lugar onde viva moita xente, a pesar de que algunhas casas están 
sendo restauradas moitas outras mostran sinais de abandono.

No es un lugar donde viva mucha gente, a pesar de que algunas casas están 
siendo restauradas muchas otras muestran señales de abandono.Aínda quedan vestixios dos útiles feitos co ferro destas montañas.

Todavía quedan vestigios de los útiles hechos con el hierro de estas montañas.


Uns 700 mts máis abaixo discurre o río Lor encaixado entre rochas.

Unos 700 metros más abajo discurre el río Lor encajonado entre rocas.20 mar 2017

O kikiriki da mañá


Amence en Ferramulín un día do mes de maio e o kikiriki do galo escóitase ... 
A agradable luz da mañá convida ao paseo por esta tranquila aldea, onde parece deterse o tempo.
Galo e galiñas campan ás súas anchas pola estrada onde a penas pasan coches, están no seu territorio do que non se van, mentres pasean en parellas, esculcan aos visitantes.

Amanece en Ferramulín un día del mes de mayo y el kikiriki del gallo se escucha ...
La agradable luz de la mañana invita al paseo por esta tranquila aldea, donde parece haberse detenido el tiempo.Gallo y gallinas campan a sus anchas por la carretera donde a penas pasan coches, están en su territorio del que no se van, mientras pasean en parejas, curiosean a los visitantes.19 mar 2017

A capela de San Roque


Despois de atravesar a aldea de Vilar e adentrarnos no seu asombroso souto de castiñeiros, seguimos o carreiro que nos guía á capela de San Roque. A súa singular edificación de dimensións reducidas 12 mts de longo por 5 mts de ancho, atópase moi preto do Castro de Vilar. Desde aquí divísanse un par de meandros do río Lor, ademais dunha panorámica de 360º con marabillosas vistas das montañas que rodean as aldeas de Vilamor e Vilar.

Después de atravesar la aldea de Vilar y adentrarnos en su asombroso bosque de castaños, seguimos el sendero que nos guía a la capilla de San Roque. Su singular edificación de dimensiones reducidas 12 mts de largo por 5 mts de ancho, se encuentra muy cerca del Castro de Vilar. Desde aquí se divisan un par de meandros del río Lor, además de una panorámica de 360º con maravillosas vistas de las montañas que rodean las aldeas de Vilamor y Vilar.


Foi construída con laxas de lousa e tellado a dúas augas, só ten unha pequena xanela e a súa fachada aberta con barrotes de madeira proporcionan a luz necesaria ao interior onde se atopan as imaxes de San Roque e San Sebastián.
Ha sido construida con lajas de pizarra y tejado a dos aguas, solo tiene una pequeña ventana y su fachada abierta con barrotes de madera proporcionan la luz necesaria al interior donde se encuentran las imágenes de San Roque y San Sebastián.

O chan da capela fórmano grandes chantas de lousa.

El suelo de la capilla lo forman grandes losas de pizarra.


Un pequeno altar, un par de bancos e as súas paredes caleadas de branco as cales conservan antigas pinturas con motivos decorativos enchen este lugar de culto.

Un pequeño altar, un par de bancos y sus paredes caleadas de blanco
 las cuales conservan antiguas pinturas con motivos decorativos llenan este lugar de culto.


Conserva un confesionario aberto, feito cun par de táboas e perforado na parte superior. 
Ofrecía asento ao párroco mentres a persoa que ía confesar debía permanecer de xeonllos.

Conserva un confesionario abierto, hecho con un par de tablas y perforado en la parte superior.
Ofrecía asiento al párroco mientras la persona que iba a confesar debía permanecer arrodillada.


En Semana Santa para conservar a tradición veuse representando un Vía Crucis que parte da aldea de Vilar ata a capela, facendo parada en cada unha das catorce cruces que están á beira do camiño. A festividade de San Roque celébrase en Vilar o 16 de agosto.

En Semana Santa para conservar la tradición se ha venido representando un Vía Crucis que parte de la aldea de Vilar hasta la capilla, haciendo parada en cada una de las catorce cruces que están al lado del camino. La festividad de San Roque se celebra en Vilar el 16 de agosto.


Dos coidados da capela, as cruces, o carreiro, o campo da festa, o museo etnográfico e en xeral da aldea, encárgase persoa máis importante "Xan de Vilar " a quen hai que agradecer a súa dedicación, o agarimo e esmero co que coida toda a contorna para que quenes pasemos por alí podamos deleitarnos. Grazas Xan!!

De los cuidados de la capilla, las cruces, el sendero, el campo de la fiesta, el museo etnográfico y en general de la aldea, se encarga persona más importante  "Juan de Vilar " a quien hay que agradecer su dedicación, el cariño y esmero con el que cuida todo el entorno para que quienes pasamos por allí nos deleitemos. ¡¡Gracias Juan!! 

18 mar 2017

Río Selmo ao seu paso por A Seara

8 mar 2017

O son das augas


Non creio que haxa en ningures troitas máis finas e sabrosas que as distes ríos,
ben sexan do Lor, Pequeno, do Quiroga ou do Soldón. 
Non é raro que un pescador traia prá casa á noite, oito ou dez libras dilas, 
sen empregar a dinamita ou os boliches de carburo. 
Texto extraído do libro A lus do candil de Anxel Fole

No creo que haya en ningún lugar truchas más finas y sabrosas que las de estos ríos,
bien sean del Lor, Pequeno, del Quiroga o del Soldón.
No es raro que un pescador traiga para casa a la noche ocho o diez libras de ellas,
sin emplear la dinamita o los boliches de carburo.